&Abyste si své „ano“ mohli v klidu a pohodlí vychutnat

Občanský sňatek

Pár důležitých slov o zákonech

(výňatek z Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platném od 1. ledna 2014)

 

PRÁVNÍ AKT UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Manželství je trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Toto společenství, založené na právním vztahu, je postaveno na zásadách dobrovolnosti a rovnoprávnosti.

Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou si navzájem povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinné prostředí a společně pečovat o děti.

Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.

Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a které žije spolu s manžely v rodinné domácnosti, a popřípadě dalších členů rodiny.

Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství, mají předem poznat navzájem svůj zdravotní stav a zvážit uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem, jenž je pověřen vedením matriky, popřípadě před orgánem církve nebo náboženské společnosti, která je k tomu oprávněna.

Manželé společně rozhodují o záležitosti rodiny. Oba jsou povinni podle svých schopností, možností a majetkových poměrů pečovat o uspokojování potřeb rodiny. Poskytování peněžních a dalších hodnotných prostředků přitom může být vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti.

Formu uzavření manželství v České republice upravuje občanský zákoník, který zakotvuje rovnoprávné postavení civilního a církevního sňatku, a který pro ně stanovuje podmínky. Po právní stránce mají obě formy uzavření manželství váhu a závaznost.

 

FORMALITY K UZAVŘENÍ OBČANSKÉHO SŇATKU

Formality k uzavření manželství se vyřizují na příslušném matričním úřadě. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření manželství) a předloží jej spolu s doklady na matričním úřadě, který spadá do matričního obvodu, v němž bude manželství uzavřeno.

Snoubenec, který je českým občanem a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu předložit spolu s Dotazníkem k uzavření manželství a dokladem totožnosti následující dokumenty:

a) rodný list

b) doklad o státním občanství (nahrazuje jej občanský průkaz nebo český cestovní pas)

c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel") o místě trvalého pobytu

d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Příslušný matriční úřad může předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

 

 

SVATBA ČESKÉHO OBČANA S CIZINCEM

Cizinec, který chce uzavřít manželství na území České republiky, je povinen prokázat svojí totožnost a k Dotazníku k uzavření manželství připojit následující doklady (nebo jim odpovídající doklady vydané jeho domovským státem):

 

a) rodný list

b) doklad o státním občanství

c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván

d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství

f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince

g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem

h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství

i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost

j) potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky 10a). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Údaje pod písmeny b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví a nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutné při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady (nestanoví-li Zákon o sociálním zabezpečení jinak). Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministerstvem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu.

 

SPECIÁLNÍ PŘÍPADY

Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.

 

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ V PRÍPADĚ OHROŽENÍ ŽIVOTA

Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad provést každý obecní úřad, popřípadě jiný úřad stanovený jiným právním předpisem, a to na kterémkoli místě; to platí obdobně i pro církevní sňatek.

Mimo území České republiky může sňatečný obřad provést také velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem České republiky rovněž velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí. Státní občan České republiky může mimo území republiky uzavřít manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České republiky.

 

 

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ V ZASTOUPENÍ

Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. . Důvodem může být např. delší pobyt snoubence v zahraničí, jeho nemoc; případně zájem na utajení jeho pobytu v souvislosti s ochranou svědka.

Plná moc musí obsahovat údaje osvědčující totožnost a další rozhodné skutečnosti týkající se obou snoubenců a zmocněnce a prohlášení o příjmení. Musí v ní být rovněž uvedeno, že snoubencům nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Plná moc vyžaduje písemnou formu a podpis na ní musí být úředně ověřen. Odvolání plné moci je účinné jen tehdy, dozví-li se o něm druhý snoubenec dříve, než učiní svůj sňatečný projev vůle

 

VOLBA PŘÍJMENÍ

Nejpozději v okamžiku uzavření manželství musí snoubenci před matričním úřadem nebo orgánem církve souhlasně prohlásit, jaké příjmení budou nadále používat oni a jejich děti. Snoubenci si mohou zvolit společné příjmení – nejčastěji to bývá dosavadní příjmení muže, avšak stejně tak se mohou rozhodnout pro příjmení ženy,

anebo si může každý ponechat své dosavadní příjmení. Zákon rovněž umožňuje, aby ten z manželů, který mění své příjmení na společné, nadále užíval a na druhém místě uváděl také své předchozí příjmení. Počet příjmení, která lze takto používat, je omezen na dvě. Pokud muž nebo žena z předchozího manželství užívá dvě příjmení, může být nadále na druhém místě užíváno a uváděno pouze jedno z těchto původních příjmení.

Jestliže snoubenci zvolí společné příjmení, stane se automaticky také příjmením všech společných dětí. Ponechají-li si svá dosavadní příjmení, musí v okamžiku uzavírání manželství souhlasně prohlásit, které z nich bude příjmením společných dětí. Prohlášení o příjmení dětí se vztahuje na všechny společné děti, tedy i na společné děti snoubenců, narozené před uzavřením manželství.

 

PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA

Předmanželská smlouva je smlouva o úpravě majetkových vztahů ještě před uzavřením manželství..Sepisuje se u notáře formou notářského zápisu. Náplní bývá sepsání movitého a nemovitého majetku, který oba snoubenci do manželství vnáší, a dále například přepsání nemovitosti do výlučného vlastnictví jednoho z manželů (smlouva nabývá účinnosti až zápisem do katastru nemovitostí). Během manželství mohou manželé uzavřít další smlouvu formou notářského zápisu a rozsah jmění rozšířit nebo zúžit.

Předmět a obsah předmanželské smlouvy je vždy věcí dohody mezi oběma manžely. Uzavření předmanželské smlouvy by mělo přispět k vyjasnění majetkových vztahů mezi manžely, aby se do budoucna předešlo případným soudním sporům. Pokud manželé neuzavřou předmanželskou smlouvu, pak platí, že věci movité i nemovité včetně finančních prostředků, které manželé získali před uzavřením manželství, náleží tomu z manželů, který je před uzavřením manželství nabyl ze svých prostředků. Okamžikem uzavření sňatku se automaticky za společné jmění manželů bude považovat majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně během trvání manželství a stejně tak i závazky. Sepsání předsvatební smlouvy stále ještě není v ČR běžné, i když dobře doplňuje rodinné právo a rozvoj podnikání.

 

OBČANSKÝ SŇATEK

Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města.

Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem, přihlíží se při tom k vůli snoubenců.. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

 

O uzavření manželství se sepíše protokol, který podepisují:

 

a) manželé, svědci a oddávající

b) zástupce, je-li manželství uzavíráno zástupcem

c) matrikář

 

 

SPRÁVNÍ POPLATKY

Výše následujících správních poplatků upravuje zákon č. 634/2004 o správních poplatcích:

 

3000 Kč

uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky.

 

2000 Kč

uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.

 

1000 Kč

vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenoudobu nebo mimo úředně určenou místnost (oddací dny, hodiny a úředně určenou místnost najdete v části Svatební síně).

 

500 Kč

vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

Poplatky za pronájem prostoru či objektů pro pořádání svateb se hradí zvlášť, výše poplatků je v kompetenci majitelů objektů a prostor nebo provozovatelů.