&Abyste si své „ano“ mohli v klidu a pohodlí vychutnat

Tiskové zprávy

25. 10. 2012INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účel dokumentu

1.1.       Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“), a to v souvislosti se  smluvním vztahem se správcem.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1.       Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SVATEBNÍ KATALOG s.r.o., se sídlem Budečská 974/6, Praha 2, 120 00, IČ: 24317713, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 196115 (dále jen „správce“).

2.2.       Adresa pro doručování Budečská 974/6, Praha 2, 120 00, adresa elektronické pošty info@svatebnikatalog.cz , telefon 776 736 773.

2.3.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Právní základ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.       Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující :

3.1.1.    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem (případně mezi společností, za kterou jednáte a správcem) nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.1.2.    zpracování je nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje dodavatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.1.3.    Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu v souvislosti s uzavřenou smlouvu mezi Vámi a správcem je dále oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.       Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (případně mezi společností, za kterou jednáte a správcem) či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce.

4.2.       V souvislosti s uzavřenou smlouvou a poskytovanými službami je správce oprávněn Vaše osobní údaje v přiměřeném rozsahu využívat za účelem zasílání aktuálních informací o produktech a službách poskytovaných správcem.

4.3.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.       Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCů OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.       Dalším příjemcem Vašich osobních údajů mohou být

6.1.1.    Orgány státní správy v rozsahu stanoveném právními předpisy.

6.1.2.    Osoby, které spolupracují se správcem a zajišťují pro správce zpracování osobních údajů, kterými mohou být:

 • subjekty podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy
 • subjekty zajišťující fakturační, distribuční  a zasilatelské služby
 • subjekty zajišťující správu IT a databáze správce,
 • subjekty poskytující právní a účetní služby.

6.2.       Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1.       Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

7.1.1.    požádat správce o přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem,

7.1.2.    požádat o kopii těchto osobních údajů,

7.1.3.    požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

7.1.4.    požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

7.1.5.    požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

7.1.6.    na přenositelnost Vašich osobních údajů,

7.1.7.    vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

7.2.       Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3.       Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.