&Abyste si své „ano“ mohli v klidu a pohodlí vychutnat

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení
a sdělení do internetových serverů provozovaných společností
SVATEBNÍ KATALOG s.r.o.
(dále jen "Obchodní podmínky")

Souhlasím se zněním VOP a beru na vědomí informaci o zpracování osobních údajů.

1. Obecná ustanovení

 • 1.1

  Firma SVATEBNÍ KATALOG s.r.o. Budečská 974/6, Praha 2, 120 00. IČ: 24317713 vedená u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 196115 (dále jen "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetového portálu dostupného na internetové adrese (URL) http://www.svatebni-katalog.cz a dalších internetových portálech (dále jen "Portály"). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Portálech k prezentaci reklamy a reklamních prvků těchto zájemců jako jsou např. prezentace na bannerech, přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové stránky a portály nebo jiné subjekty zařazené v katalogu umístěném v internetovém portálu dostupném na internetové adrese http://www.svatebni-katalog.cz a ostatních portálech, a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

 • 1.2 Zadavatel prezentace a ostatních reklamních sdělení na Portálech (dále jen "Zadavatel") je právnická nebo fyzická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, která objednává reklamní prostor na Portálech.

2. Podmínky pro zadavatele

 • 2.1 Reklamní plocha na Portálech se objednává na základě písemné objednávky nebo vyplněním formuláře Zadavatelem přímo na Portálu, obsahující předepsané náležitosti. Objednávka je pro Provozovatele závazná, musí však obsahovat všechny předepsané náležitosti a musí být provedena úhrada Výzvy k zaplacení, přičemž se za den úhrady považuje den, kdy je částka celá připsána na účet Provozovatele.
  Písemná objednávka musí obsahovat:
  - Obchodní název firmy nebo jméno a příjmení Zadavatele
  - Sídlo firmy - Zadavatele
  - Fakturační adresu Zadavatele
  - IČ Zadavatele
  - DIČ Zadavatele
  - Kontaktní osoba
  - Telefon, fax
  - E-mail
  - Inzertní specifikace
  - Typ zvoleného programu (inzerce)
  - Reklamní pozice
  - Kompletní podklady prezentace
  - Objem prezentace
  Cena je uvedena u zvolené prezentace (ceník inzerce) a následně ve Výzvě k zaplacení.

 • 2.2 Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy na Portálech. Zadavatel objednávky dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů (viz. čl 2.4 níže) souhlas s šířením uvedeného reklamního sdělení prostřednictvím Portálů v rámci celosvětové počítačové sítě internet Provozovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém z Portálů Provozovatele, zejména je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a je oprávněným k užití případnýchochranných známek v reklamním sdělení, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

 • 2.3 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamního sdělení pokud:
  - nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele
  - reklamní sdělení je v rozporu se zákony České republiky
  - reklamní sdělení není v souladu s dobrými mravy případně ohrožuje veřejný pořádek
  - reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele
  - Zadavatel je v prodlení s platbou ceny za zveřejnění reklamních sdělení umístěných na Portálech Provozovatele

V případě výskytu skutečností, opravňujících Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení, bude Provozovatel o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení.
Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svých Portálů realizovat reklamní kampaň s příslušnou reklamní agenturou konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé zákazníky agentury.

 • 2.4 Veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení nebo reklamních prvků, které mají být prezentovány na Portálech dle objednávky Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději dva pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně.
  Grafické reklamní prvky přijímané Provozovatelem pro internetovou reklamu, kterými jsou firemní loga, obrázky, reklamní bannery a reklamní tlačítka, musí splňovat tyto podmínky:
  1) Loga musí být dodána v patřičné velikosti s šířkou minimálně 300 pixelů.
  2) Obrázky musí být dodány v rozlišení běžně používaném pro prezentaci na internetu
  3) Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch a platný ceník Provozovatele.
  4) GIF bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě http://). a doplňující text.
  5) FLASH bannery musí obsahovat funkci "click through", tj. cílové URL, na které má být po kliknutí na FLASH banner uživatel přesměrován [adresa ve formě (URL) http://]. K těmto bannerům by měly být přidány ještě paralelní náhradní bannery ve formátu GIF.
  6) U odkazů na klíčových slovech a v sekcích je maximální délka textového odkazu 250 znaků včetně mezer - může být použita česká diakritika. Text se skládá z hypertextového odkazu na zadané URL a z části textového popisu.

V případě, že reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kriteria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí za řádné zveřejnění.
Oznámení o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoliv z výše zmíněných důvodu předá Provozovatel Zadavateli nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne jejich přijetí.

 • 2.5 Veškeré podklady ke změně v již objednané reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem změny. V jiném případě Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky, která bude vyřízená v nejbližším možném termínu.

3. Platební podmínky

 • 3.1 Cena je kalkulována na základě platných ceníků Provozovatele zveřejněných na Portálech pro uvedené období.
  Příslušná částka je fakturovaná zálohově Výzvou k zaplacení a musí být připsána v plné výši na účet Provozovatele nejpozději do 5 pracovních dnů, tedy 2 dny před zahájení příslušné reklamní kampaně. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou. Výzva k zaplacení neslouží v žádném případě jako daňový doklad. V případě, že platba nebude provedena, není Provozovatel povinen kampaň provést. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

4. Reklamace

 • 4.1 V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny.

 • 4.2 Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení.

 • 4.3 Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Zadavatele, po dobu delší než 6 hodin v průběhu kalendářního dne. Toto se nevztahuje na časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Zadavatele automaticky zobrazovány reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce.

 • 4.4 Za pochybení na straně provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých Portálů Provozovatele.

 • 4.5 Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována reklamace.

 • 4.6 Připomínky a námitky k vystaveným fakturám, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Provozovatele vůči Zadavateli, je povinen Zadavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele.

5. Závěrečná ustanovení

 • 5.1 Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě. Znění těchto Obchodních podmínek je závazné pro obě strany.

 • 5.2 Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek je možno sjednat pouze písemnou formou.

 • 5.3 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouvy.

 • 5.4 Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.
  Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 9.12.2004.

6. Provozovatel

SVATEBNÍ KATALOG s.r.o. Budečská 974/6, Praha 2, 120 00.
IČ: 24317713
U městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 196115
e-mail: info@svatebni-katalog.cz, info@svatebnikatalog.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účel dokumentu

1.1.       Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“), a to v souvislosti se  smluvním vztahem se správcem.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1.       Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost SVATEBNÍ KATALOG s.r.o., se sídlem Budečská 974/6, Praha 2, 120 00, IČ: 24317713, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 196115 (dále jen „správce“).

2.2.       Adresa pro doručování Budečská 974/6, Praha 2, 120 00, adresa elektronické pošty info@svatebnikatalog.cz , telefon 776 736 773.

2.3.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Právní základ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.       Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující :

3.1.1.    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem (případně mezi společností, za kterou jednáte a správcem) nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.1.2.    zpracování je nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje dodavatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.1.3.    Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu v souvislosti s uzavřenou smlouvu mezi Vámi a správcem je dále oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.       Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (případně mezi společností, za kterou jednáte a správcem) či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce.

4.2.       V souvislosti s uzavřenou smlouvou a poskytovanými službami je správce oprávněn Vaše osobní údaje v přiměřeném rozsahu využívat za účelem zasílání aktuálních informací o produktech a službách poskytovaných správcem.

4.3.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.       Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCů OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.       Dalším příjemcem Vašich osobních údajů mohou být

6.1.1.    Orgány státní správy v rozsahu stanoveném právními předpisy.

6.1.2.    Osoby, které spolupracují se správcem a zajišťují pro správce zpracování osobních údajů, kterými mohou být:

 • subjekty podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy
 • subjekty zajišťující fakturační, distribuční  a zasilatelské služby
 • subjekty zajišťující správu IT a databáze správce,
 • subjekty poskytující právní a účetní služby.

6.2.       Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1.       Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

7.1.1.    požádat správce o přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem,

7.1.2.    požádat o kopii těchto osobních údajů,

7.1.3.    požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

7.1.4.    požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

7.1.5.    požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

7.1.6.    na přenositelnost Vašich osobních údajů,

7.1.7.    vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

7.2.       Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3.       Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Souhlasím se zněním VOP a beru na vědomí informaci o zpracování osobních údajů.